Scoaterea din gestiune a stocurilor degradate fizic si a celor uzate moral

Ioana CARTITE

Senior Tax Consultant Biris Goran Consulting

Scoaterea din uz a stocurilor sau a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta se poate efectua in urma operatiunii de inventariere pe baza propunerii exprimate de catre comisia de inventariere si aprobate de catre managerul, directorul sau administratorul societatii comerciale. Comisia de inventariere va propune, de asemenea, si modalitatea de distrugere/valorificare a bunurilor.

Pentru scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta trebuie sa se intocmeasca formularul Proces-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale. Functiunea si continutul minimal al acestui document se regasesc in anexele 2 si 3 ale Ordinului nr. 3512 / 2008 privind documentele financiar-contabile. Pentru scoaterea din uz a stocurilor, documentele justificative vor fi listele speciale de inventariere,care trebuie sa contina toate informatiile necesare din care sa rezulte cantitatea si motivele pentru care stocurile respective au fost scoase din uz. Mai jos incercam sa analizam cele mai frecvente astfel de modalitati de scoatere din gestiune a stocurilor degradate fizic sau a celor uzate moral (si care devin, in consecinta, greu vandabile).

a) Casarea

Tratamentul din punct de vedere al impozitului pe profit al cheltuielilor cu stocurile degradate neimputabile este acelasi ca si in cazul minusurilor de inventar, fiind reglementat de prevederile art. 21, alin. (4), lit. c) din Codul fiscal, si este o cheltuiala nedeductibila. In ceea ce priveste tratamentul din punctul de vedere al TVA pentru stocurile degradate neimputabile, acesta este reglementat de prevederile art. 148, alin. (2), lit. b) din Codul fiscal, care precizeaza faptul ca in cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, TVA dedusa initial nu trebuie ajustata, in cazul in care sunt indeplinite anumite conditii. Astfel, in cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ nu se fac ajustari ale taxei deductibile in conditiile in care:

  • Degradarea calitativa a bunurilor are cauze obiective, dovedite de societate cu documente;
  • Se face       dovada ca bunurile       au fost distruse.

Aceste stocuri pot fi valorificate prin vanzare, caz in care nu vor exista implicatii negative nici din punctul de vedere al impozitului pe profit, nici din punctul de vedere al TVA (a se vedea si comen tariile de mai jos referitoare la vanzarea sub cost). Totodata, pe langa vanzarea sub cost, socie -tatile comerciale mai au optiunea de a valorifica stocu rile degradate (fizic sau moral) prin angajarea serviciilor unei societati specializate pentru dis tru gerea acestora sau prin vanzarea acestora catre societati specia -lizate in valorificarea deseurilor.

In acest ultim caz, veniturile obtinute din aceste vanzari vor reprezenta venituri impozabile la calculatia de impozit pe profit a societatii. In ceea ce priveste tratamentul TVA, trebuie analizat daca aceste stocuri pot fi incadrate in una dintre categoriile prevazute la art. 160din Codul fiscal, caz in care factura aferenta trebuie emisa in regim de taxare inversa

b) Vanzarea sub cost

Prevederile Codului fiscal nu aduc precizari clare cu privire la tratamentul fiscal al vanzarilor in pierdere. Totusi, regula generala mentionata in Codul fiscal precizeaza faptul ca profitul im pozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, iar cheltuie lile deductibile sunt acele cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

In consecinta, vanzarea sub cost nu are implicatii negative asupra calculatiei de impozit pe profit, intrucat este o metoda prin care societatile pot obtine venituri impozabile din vanzarea unor bunuri care, daca nu ar fi vandute sub cost, nu ar mai putea fi valorificate deloc sau, in orice caz, intr-o proportie mai redusa, tinand cont ca bunu rile ramase in stocul societatii ar urma sa sufere o degradare fizica si/sau morala sem -ni ficativa.

Nici in ceea ce priveste TVA nu regasim mentiuni specifice referitoare la obligatia colectarii aces -teia in cazul vanzarilor sub pretul de achizitie. Art. 128 din Codul fiscal enumera situatiile care pot fi incadrate in categoria livrarilor de bunuri sau care pot fi asimilate livrarii de bunuri si care conduc la colectarea de TVA. Printre acestea nu se regaseste situatia vanzarii unor bunuri sub pretul de achizitie. De asemenea, nu se pune problema ajustarilor preva zute la art. 148 si 149, pentru ca acestea opereaza doar in cazul in care are loc o livrare de bunuri. In plus, art. 137, alin. (1), lit. a) din Codul fiscal specifica faptul ca baza de impozitare a TVA este constituita din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta din partea cumparatorului, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni. Concluzionand, baza de impozitare a TVA reprezinta venitul obti nut prin vanzare, fara a se tine cont de cheltuiala aferenta. Avand in vedere ca se apropie perioada in care toate societatile din Romania urmeaza sa efec -tueze inventarierea anuala a patrimoniului, con si deram ca trebuie acordata o atentie deo -sebita regulilor amintite mai sus, mai ales in perspectiva inchiderii anului 2014 din punct de vedere fiscal. Asadar, va dorim atentie sporita in cadrul procesului de inventariere si in aplicarea tratamentului fiscal corect!

Leave a Reply

Your email address will not be published.