Caracteristicile calitative ale informatiei financiare raportate de catre firmele cotate la bursa

Ioan-Bogdan ROBU

Scientia potentas est! sau “Cunoasterea inseamna putere”(Francis Bacon, in Meditatioanes Sacrae, 1597).

Parafrazand, se poate afirma ca informatia inseamna putere si ofera utilitate celui care o detine. In domeniul financiar, o informatia trebuie sa sustina si sa ofere avantaje competititionale oricarei firme (mai ales pentru o firma cotata la bursa), precum si tuturor utilizatorilor care detin interese in aceasta.

Informatia financiara trebuie sa asigure tuturor utilizatorilor o buna prezentare a pozitiei si performantei financiare pe care o firma cotata la bursa o inregistreaza intr-un exercitiu financiar. Imaginea fidela privind pozitia si performanta financiara este asigurata prin intocmirea si prezentarea unor raportari financiare standardizate, care cuprind: situatia pozitiei financiare reflectata prin bilant (in care sunt prezentate valorile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii), situatia performantei financiare reflectata prin contul de profit si pierdere (in care sunt prezentate veniturile si cheltuielile inregistrate de catre firma, intr-o anumita perioada, dupa natura sau functia lor), situatia rezultatului global, situatia variatiei capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie (aceasta vine sa completeze necesarul de informatie rezultat in urma aplicarii contabilitatii de angajamente) si note la situatiile financiare (in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – IFRS, emise de International Accounting Standats Board, 2013).

Utilitatea informatiilor financiare publicate in situatiile financiare ale firmelor cotate este asigurata atunci cand sunt indeplinite o serie de caracteristici calitative in raportarea acestora. Pentru aceasta, in Cadru General Conceptual al IASB (emis la 01.01.2013, regasit in Partea A a IFRS) se propune o serie de caracteristici calitative ale informatiei financiare, precum: relevanta, credibilitatea, comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea si inteligibilitatea (IASB, 2013). Primele doua caracteristici sunt considerate a fi fundamentale, iar urmatoarele patru vin sa completeze asigurarea calitatii informatiei financiare.

In cazul relevantei trebuie avut in vedere utilitatea si impactul pe care informatia il poate avea asupra principalilor utilizatori. In conformitate cu IFRS, o informatie este relevanta atunci cand aceasta are valoare predictibila si poate sta la baza previzionarii pozitiei si performantelor financiare viitoare. In aceste conditii, al asigurarii predictibilitatii, o informatie financiara relevanta poate servi la fundamentarea deciziilor utilizatorilor.

Credibilitatea informatiei financiare are in vedere reprezentarea fidela a pozitiei si performantei financiare. Credibilitatea se asigura prin reflectarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor in primul rand din punct de vedere al substantei economice, furnizarea unei informatii neutre (nepartinitoare) si prin aplicarea principiului prudentei pentru estimarea valorilor incerte, astfel incat activele si veniturile sa nu fie supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile sa nu fie subevaluate. La toate aceste cerinte se mai adauga si necesitatea completitudinii informatiei financiare.

Verificabilitatea informatiei financiare presupune in primul rand asumarea intocmirii si raportarii situatiilor financiare de catre cei insarcinati cu guvernanta. In acelasi timp, situatiile financiare raportate trebuie sa poarte girul unui auditor, care ofera o asigurare rezonabila cu privire la faptul ca situatiile financiare reflecta sub cele mai semnificative aspecte imaginea fidela, fara a fi denaturata de erori sau fraude (Standardele Internationale de Audit emise de International Federation of Accountants – IFAC, 2013).

Oportunitatea informatiei financiare are in vedere asigurarea unui raport optim intre costul informatiei si disponibilitatea in timp util a acesteia. O informatie obtinuta in timp util, care sa prezinte totodata imaginea fidela, presupune o serie de costuri ridicate. In contrast, o informatie care sa nu genereze costuri ridicate are la baza o serie de aproximari si estimari, cu impact semnificativ asupra denaturarii imaginii fidele.

Nu in ultimul rand in asigurarea calitatii informatiei financiare trebuie sa se aiba in vedere si criteriul inteligibilitatii. Criteriul presupune ca situatiile financiare trebuie sa fie pregatite astfel incat continutul acestora sa poata fi inteles si perceput de catre toti utilizatorii. Insa aceasta impune ca si utilizatorii sa detina totodata un minim de cunostinte din domeniul financiar-contabil pentru a putea utiliza informatia din situatiile financiare raportate.

La nivel european, alinierea la cerintele propuse de Cadrul General Conceptual al IASB se realizeaza prin respectarea prevederilor Regulementului 1606/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, dar si ale celorlalte texte de lege menite sa completeze acest regulament. Scopul principal al armonizarii raportatelor financiare publicate de catre firmele cotate la bursa il reprezinta protectia investitorilor si mentinerea increderii fata de pietele financiare si este asigurat prin adoptarea de directive europene.

La nivel national, conformitatea normelor contabile romanesti cu directivele europene este asigurata prin emiterea de ordonante sau ordine de ministru. In acest sens, prin emiterea OMFP 3055/2009, prevederile directivelor sunt transpuse in normele contabile romanesti de raportare financiara. Desi in Legea contabilitatii, 82/1991, nu sunt specificate in mod direct criteriile de calitate ale informatiei financiare (doar conceptul de imagine fidela si trimiterea la politicile contabile utilizate pentru intocmirea situatiilor financiare), in OMFP 3055/2009 (Sectiunea 2), legiuitorul prezinta cele patru caracteristici calitative principale: inteligibilitate, relevanta, credibilitate si comparabilitate. Se poate observa ca, cel putin la nivelul normelor contabile romanesti, criteriul inteligibilitate prevaleaza asupra celorlalte criterii recunoscute.

Adoptarea la nivel european a recentei Directive 2013/34/UE impune armonizarea normelor contabile romanesti cu prevederile recentei directive si publicarea spre dezbatere publica a proiectului de Ordin pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate (care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2015). In cadrul acestui proiect, se poate observa o armonizare cu IFRS in sensul recunoasterii, cu prioritate, a caracterisiticilor calitative fundamentale ale informatiei financiare, relavanta si reprezentare exacta, amplificate de criteriile comparabilitate, verificabilitate, oportunitate si inteligibilitate (Sectiunea 2.3 din proiectul de ordin).

Respectarea cerintelor si criteriilor de calitate stabilite prin Cadru General (al IASB) poate conduce la producerea unei informatii de calitate care sa prezinte in mod fidel pozitia si performanta financiara a firmei. La nivelul firmei, informatia financiara ofera o descriere a resurselor economice detinute, a tranzactiilor desfasurate si a rezultatelor obtinute cu scopul fundamentarii deciziilor si estimarii valorii eventualelor interese fata de firma. Cunoasterea informatiilor prin care se prezinta pozitia si peformanta financiara a firmei ofera avantaje competititionale celui care o detine. In conditiile actualei crize economico-financiare, o informatie financiara de calitate aflata la indemana principalilor decidenti de la nivelul firmei si utilizata adecvat poate conduce la obtinerea de beneficii economice viitoare, iar in cazul lipsei acesteia sau al intrebuintarii neadecvate, la pierderea acestor beneficii sau faliment.

Cercetarile care au condus la aceste rezultate si opinii au fost finantate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin proiectul “Sistem integrat de imbunatatire a calitatii cercetarii doctorale si postdoctorale din Romania si de promovare a rolului stiintei in societate”: POSDRU/159/1.5/S/133652. De asemenea, autorul aduce deosebite multumiri Prof. univ. dr. Emeritus Elisabeta JABA si Conf. univ. dr. Costel ISTRATE pentru sugestiile si recomandarile formulate care au stat la baza emiterii acestor opinii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.